Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://eidemoandyou.se.

Vi har också en webbplatsadress som är: unwindyourmind.se.

Bägge webbplatserna ägs av Eidemo & You AB. Denna integritetspolicy gäller bägge dessa webbplatser.

Eidemo & You värnar om din personliga integritet

Du som anförtror dig dina personuppgifter ska kunna känna dig trygg med att Eidemo & You hanterar dessa på ett korrekt sätt. Företaget följer de lagar som finns för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter.

MARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Information som lämnats till Eidemo & You används bland annat för att vi genom marknadskommunikation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden. Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information.

För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till Eidemo & You samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register. Vi använder uppgifterna och profileringsanalysen för att ge:

1. Anpassade erbjudanden

2. Information baserad på uppgiftslämnarens preferenser, beteende, behov och profil

Den som delgett oss sina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter de har lämnat till Eidemo & You inte ska användas för marknadskommunikation. Detta görs enklast genom att kontakta oss på: info@eidemoandyou.se

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Eidemo & You samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen genom:

1. Aktiviteter på våra webbplatser och i sociala medier

2. Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till Eidemo & You

3. Deltagande i program, utbildningar, mässor, events etc kopplade till Eidemo & You

SAMTYCKE

Vid första registrering hos Eidemo & You begär vi eventuellt en bekräftelse för att säkerställa att informationen är korrekt och för att utan tvekan ha samtycke innan behandlingen av uppgifterna börjar.

Uppgiftslämnare kan samtycka genom att exempelvis godkänna våra villkor elektroniskt.

Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer Eidemo & You inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem. Inom 30 dagar kommer Eidemo & You radera uppgifterna. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTERNA

I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till Eidemo & You får de information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart de ska vända sig vid frågor.

Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Eidemo & You kommer på den uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

De som har frågor om Eidemo & You’s hantering av personuppgifter kan kontakta företaget via epost: info@eidemoandyou.se

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA

Inom Eidemo & You ska så få som möjligt ha tillgång till den registrerades personuppgifter. Uppgifter som registreras hos Eidemo & You kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för Eidemo & You eller medarrangörens deltagande eller för att möjliggöra uppföljning. För vidare certifiering av professionell kompetens, t ex coachernas coaching nivåer, kan begränsade personuppgifter (t.ex mail/telefonnummer, antal coaching tillfällen) komma att delas med berörda certifieringsorgan (ex ICF). Detta sker alltid efter särskilt samtycke av klient.

GALLRING

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.

SÄKERHET

De uppgifter som anförtros Eidemo & You behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför företaget, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

ANSVAR

Eidemo & You är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

RÄTT ATT BEGÄRA REGISTERUTDRAG

Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via vår webbplats.